iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

Z okazji przeżytej setki - honorowe świadczenie z ZUS

W Wielkopolsce "wyjątkową" emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po ukończeniu 100 lat życia, pobiera 240 osób. Najstarsza z dostojnych jubilatek obchodziła w tym roku 111 urodziny.

- Na terenie ostrowskiego oddziału ZUS i podległych mu inspektoratów wypłacane są 73. takie świadczenia i zdecydowaną większość z nich pobierają kobiety – 61 emerytur. W Południowej Wielkopolsce najstarsza kobieta ma 106 lat, a najstarszy mężczyzna 104 lata. Obydwoje mieszkają na terenie działania  oddziału w Ostrowie Wielkopolskim - wskazuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS .

Zakład   Ubezpieczeń   Społecznych   wypłaca   stulatkom świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Od daty przyznania, wynosi ono 100 procent obowiązującej w danym dniu kwoty bazowej. Od 1 marca 2021 r. kwota bazowa to 4512,41 zł.  Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

- Sprawy  o  przyznanie  świadczenia  z  tytułu  ukończenia 100  lat  dla  osób   pobierających emeryturę lub rentę z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, Prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego - zaznacza Marlena Nowicka.

Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu. Wówczas do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia.

(alf)


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również