iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama - EUROWARSZTAT TOMIK
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Sportowe wydarzenia z powiatu ostrowskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.

Zapytaj prawnika

Wypadek w drodze do klienta - odszkodowanie z ubezpieczenia prywatnego czy firmowego?

2017-03-17 13:02:00

Zdjęcie: pixabay.com
EIG Law & Tax Sp. z o.o. wszystkim swoim klientom, a także czytelnikom naszych artykułów życzy wszystkiego, co najlepsze. Niestety życie zaskakuje nas i nie zawsze są to niespodzianki przyjemne. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą używa swojego prywatnego samochodu w celach służbowych. W drodze do klienta dochodzi do wypadku. Czy poszkodowany powinien ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia prywatnego, firmowego, a może z obu tytułów?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy wskazać na dwa główne źródła dochodzenia odszkodowania za tego typu zdarzenie – od ZUS i od ubezpieczyciela prywatnego.

 

Przedsiębiorcy, a ubezpieczenie wypadkowe

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą również mogą ulec wypadkowi przy pracy. Jednak często nie zdają sobie sprawy, że mogą w takiej sytuacji otrzymać takie same świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, jak pracownicy. Warunkiem jest opłacanie przez przedsiębiorcę składki na ubezpieczenie wypadkowe. Pozwala to, w sytuacji w której przedsiębiorca wskutek wypadku przy pracy nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, ubiegać się o świadczenia z ZUS. Przyznanie świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie jest zależne od czasu, w którym przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą oraz jak od tego, jak długo podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje także wówczas, gdy ubezpieczony (przedsiębiorca) nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale opłaca terminowo składki na ubezpieczenia społeczne, w tym między innymi składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest wypadek przy pracy. Zdarzenie tego typu zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane czynnikiem zewnętrznym podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem tej działalności, które powoduje uraz lub śmierć. Dla uznania konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest jednoczesne spełnienie wszystkich ww. czterech kryteriów: 1) nagłe zdarzenie, 2) wywołane czynnikiem zewnętrznym, 3) podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności oraz 4) powodujące uraz lub śmierć. W sytuacji, w której zostanie stwierdzona umyślność lub rażące niedbalstwo przedsiębiorcy (np. działanie pod wpływem alkoholu), świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie będą należne.

 

Wypadku przy pracy nie należy mylić z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, nie są to bowiem pojęcia tożsame.

Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy definiuje art. 57 b Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 

Wypadek przy pracy może mieć miejsce poza siedzibą firmy np. w trakcie podróży służbowej, w której przedsiębiorca używa swojego prywatnego samochodu. Zgodnie z wyżej powołaną ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ubezpieczonemu, który uległ takiemu zdarzeniu, po uznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tego zdarzenia za wypadek przy pracy, przysługują następujące świadczenia: „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 2) „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy; 3) „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 4) „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 5) "renta z tytułu niezdolności do pracy" - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 6) „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 7) „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 8) „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej; 9) dodatek pielęgnacyjny; 10) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

 

Zarówno zasiłek chorobowy, jak i świadczenie rehabilitacyjne, w razie potrzeby orzeczone przez lekarza orzecznika, przysługują w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru składek. Po zakończonym całkowicie procesie leczniczym przedsiębiorca, który w wyniku wypadku przy pracy doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, może otrzymać na wniosek jednorazowe odszkodowanie.

 

Znacznie węższy zakres świadczeń przysługuje w przypadku wypadku w drodze z pracy lub do pracy. W takim przypadku pozostaje prawo do zasiłku chorobowego (pod warunkiem zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego) i świadczenia rehabilitacyjnego dla ubezpieczonych będących w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym oraz prawo do renty.

 

Warto pamiętać, że prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest uzależnione od terminowego opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne. W razie stwierdzenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przewyższającą 6,60 zł (stan zadłużenia ustala się na dzień wypadku lub złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej), zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego należny tym ubezpieczonym nie przysługuje do czasu spłaty całości zadłużenia. Jeżeli spłata całości zadłużenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy. W przypadku uregulowania przez ubezpieczonego całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do zasiłku za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

 

Istnieje również wiele innych wyjątków określających warunki, w których zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, ale i inne kwestie szczegółowe wyjaśnimy w drodze indywidualnych konsultacji, na które zapraszamy do kancelarii w Poznaniu, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim. Na te i podobne pytania odpowiadamy również podczas bezpłatnych porad prawnych w biurze Senatora RP Łukasza Mikołajczyka raz w miesiącu w Krotoszynie i w Ostrowie Wlkp.


Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!

 


Odszkodowanie od ubezpieczyciela prywatnego

 

Drugim źródłem, z którego może skorzystać poszkodowany w wypadku opisanym na wstępie artykułu jest świadczenie z polisy ubezpieczeniowej wykupionej na drodze prywatnej od jednej z wielu działających na polskim rynku ubezpieczalni.

W takim przypadku najważniejsze jest rozstrzygnięcie w zakresie sprawstwa przedmiotowego zdarzenia. Jeżeli wypadek wydarzył się z winy innego uczestnika ruchu roszczenie kierowane jest do jego polisy OC (odpowiedzialność cywilna). Skutki wypadku spowodowanego z winy przedsiębiorcy pokrywa ewentualna polisa AC (auto casco). Dla przedsiębiorcy ważny będzie aspekt podatkowy, ponieważ z chwilą uzyskania wpływu z ubezpieczenia auto casco całą kwotę stanowić będzie przychód, natomiast wszystkie wydatki poniesione na naprawę auta będą stanowić koszty uzyskania przychodu. Jeżeli wpływ na konto przedsiębiorcy będzie pochodził z ubezpieczenia OC sprawcy, przychodem będzie jedynie ewentualna nadwyżka uzyskanego odszkodowania nad realnie poniesionymi wydatkami na naprawę szkody. Dla podatników będących zarejestrowanymi, aktywnymi płatnikami VAT ważny, szczególnie w kontekście ostatnich zmian w ustawie o VAT, będzie sposób rozliczenia kwoty naliczonego od kosztów naprawy podatku. Należy zwrócić uwagę również na to, czy samochód uszkodzony w wyniku kolizji lub wypadku drogowego jest ujęty w ewidencji środków trwałych, czy jest tylko użytkowany do celów firmowych. Inne będą bowiem w takich przypadkach sposoby odliczenia kosztów od podstawy opodatkowania.

Przedsiębiorcy kierując roszczenie do polisy OC sprawcy mogą skorzystać z dwóch metod likwidacji szkody. Pierwsza z nich to metoda kosztorysowa, w której ubezpieczyciel dokonuje szacunku kosztów naprawy stosując ceny rynkowe i po zaakceptowaniu takiego kosztorysu wypłaca środki poszkodowanemu. Przedsiębiorca może wykorzystać wypłacone środki i we własnym zakresie naprawić pojazd niezależnie od tego, czy w rzeczywistości wyda na ten cel całą uzyskaną kwotę. W zależności od tego, czy przedsiębiorca jest VAT-owcem czy nie, otrzyma odszkodowanie wypłacone w kwocie netto lub brutto.

Drugim ze sposobów likwidacji szkody jest metoda rachunkowa. Polega ona na okazaniu ubezpieczycielowi dokumentów, które odzwierciedlają wydane na naprawę sumy. Przedsiębiorca może też skorzystać z tak zwanej metody bezgotówkowej polegającej na oddaniu pojazdu celem naprawy do warsztatu, który ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem. Po wykonaniu niezbędnych prac warsztat rozliczy się bezpośrednio z ubezpieczalnią.

Rozliczenia podatkowe dotyczące kwot uzyskanych z odszkodowania nie są jednolite i zależą od szeregu okoliczności i specyfiki opodatkowania przedsiębiorcy, a także formy jego księgowości. Mam na myśli między innymi księgowanie odszkodowań pojazdów leasingowanych, kwestie dotyczące szkód całkowitych i likwidacji pojazdu uszkodzonego w wyniku wypadku czy możliwości zaliczenia w koszty kwot wydatkowanych na usługi holowania lub wynajem pojazdu zastępczego. W tak szczegółowych sprawach odpowiadamy na indywidualne pytania zarówno w warstwie prawnej, jak i w aspekcie księgowo -podatkowym.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu drogą mailową poprzez naszą stronę internetową www.profesjonalni-prawnicy.pl .

:

Zamów reklamę w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl


Źródło: * Artykuł partneraReklama w Gazecie Internetowej

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Zapytaj prawnika

Reklama SMOK AUDIOiOstrowWlkp.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - iostrowwlkp.pl