iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Wyniki matur w powiecie ostrowskim - gorzej, niż w roku ubiegłym, ale...

Blisko 79 proc. uczniów szkół prowadzonych przez powiat ostrowski zdało tegoroczny egzamin maturalny. To wynik niższy od ubiegłorocznego, ale tradycyjnie wyższy, niż średnia krajowa i wojewódzka. Ogółem do egzaminu maturalnego w powiecie przystąpiło 1 177 absolwentów liceów oraz zespołów szkół.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, w czerwcu 2020 roku, przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Absolwenci zdawali egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W tym roku szkolnym, z uwagi na epidemię koronawirusa, nie przeprowadzano części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowili ci, którym wynik egzaminu w części ustnej jest potrzebny przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub przeprowadzenie egzaminu stanowi realizację postanowień umowy międzynarodowej.

 

Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w roku 2020 przystąpiło:

  • w skali kraju  - 259 272 absolwentów, z czego maturę zdało 191 734  uczniów tj. 74,0% (w ubiegłym roku 80,5%), prawo do poprawki ma 44.638 uczniów tj. 17,2% (w ubiegłym roku 12,9%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 22.900 osób tj. 8,8% uczniów. (w ubiegłym roku 6,6 %),
  • w województwie wielkopolskim  -  23.600 absolwentów,  z czego maturę zdało 17.430 uczniów tj. 73,9% (w ubiegłym roku 80,5 %), prawo do poprawki ma 4.204 uczniów tj. 17,8% (w ubiegłym roku 13,0 %), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 1.966 uczniów tj. 8,3% (w ubiegłym roku 6,5 %),
  • w szkołach prowadzonych przez powiat ostrowski – 1.177 absolwentów, z czego maturę zdało 929 uczniów tj. 78,9% (w ubiegłym roku 83,7%), prawo do poprawki ma 193 uczniów tj. 16,4% (w ubiegłym roku 11,7 %), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 55 uczniów tj. 4,7% (w ubiegłym roku 4,6%).

 

Dla szkół prowadzonych przez powiat ostrowski w rozbiciu na typy szkół dane przedstawiają się następująco:

Licea ogólnokształcące – do egzaminu maturalnego przystąpiło 606 absolwentów (w 2019 r. - 602):

  • zdało maturę  - 519  uczniów tj. 85,6% (w 2019 r. 552 osoby tj. 91,7 %),
  • prawo do poprawki  -  69  uczniów tj. 11,4% (w 2019 r. 37 osób tj. 6,1 %),
  • nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  18  uczniów tj. 3,0% (w 2019 r. 13 osób tj.  2,2 %).

 

Zespoły szkół (technika i szkoły branżowe) – do egzaminu maturalnego przystąpiło  571 absolwentów (w 2019 r. 519 osób):

  • zdało maturę  -  410 uczniów tj. 71,8% (w 2019 r. 386 osób tj. 74,4 %),
  • prawo do poprawki  -  124 uczniów tj. 21,7% (w 2019 r. 94 osoby tj. 18,1 %),
  • nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  37 uczniów tj. 6,5% (w 2019 r. 39 osób tj. 7,5 %).

 

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 8 września mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również