iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

W listopadzie obowiązkowa deratyzacja!

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w listopadzie na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeprowadza się obowiązkową deratyzację.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (w tym zarządcach urządzeń infrastruktury podziemnej).

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.       


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI