iOstrowWlkp.pl reklamy
Rekrutacja

Studia na WSFI najlepszą drogą do kariery!

2021-04-23 11:06:00
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki zaprasza na studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022 na kierunku EKONOMIA. Do wyboru jest kilkanaście specjalności.

Studia na WSFI w Kaliszu to najlepsza droga do kariery w biznesie. Szczególnie Rachunkowość i Finanse, cieszą się dużym uznaniem wśród pracodawców, bowiem nie bez znaczenia jest praktyczne przygotowanie do zawodu. 

Rekrutacja na kierunkach ekonomia oraz ekonomia e-learning odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości. Wymaganymi dokumentami, które należy złożyć są: 

 • świadectwo dojrzałości,
 • przesłanie formularza Rekrutacji on-line lub podania na druku Uczelni z deklaracją specjalności [pobierz],
 • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (jedna elektroniczna, format jpg),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Warto dodać, że uczelnia jest gotowa na problemy związane z COVID-19 i zapewnia możliwość studiów tradycyjnych, a także w formie e-learningowej.

 
 

Rekrutacja rusza od 1 czerwca 2021 r. kliknij!

 

 

 • Specjalność: Rachunkowość i finanse

Rozwój działalności biznesowej oparty jest m.in. na informacjach dostarczanych przez działy finansowo-księgowe, bo każda decyzja gospodarcza potrzebuje podstaw do jej uzasadnienia. Na specjalności Rachunkowość i finanse student uczy się jak uzyskać odpowiednie dane opisujące sytuację przedsiębiorstwa, jak je analizować oraz nabywa umiejętności interpretowania otrzymanych wyników. Daje to podstawy do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. 

Studia wybitnie o charakterze praktycznym. W trakcie zajęć słuchacze poznają m.in. obsługę programów komputerowych. Na ostatnim roku studiów do wyboru są dwie specjalizacje: Kadry i płace oraz Podatki w przedsiębiorstwie.  

 

 • Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia

Rynek finansowy jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem gospodarki w Polsce. Stwarza to ogromne możliwości znalezienia pracy w instytucjach finansowych i zwiększenia swojej osobistej konkurencyjności na rynku pracy. Szczególną rolę na tym rynku pełnią banki oraz instytucje ubezpieczeniowe: zarówno o charakterze publicznym (np. ZUS) , jak i przedsiębiorstwa. 

Studia na specjalności Bankowość i ubezpieczenia przygotowują do podjęcia pracy w tej dziedzinie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych, ryzyka w ich alokacji oraz organizacji i znaczenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego w gospodarce i funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz w dużej części przez praktyków z bankowości i ubezpieczeń.

 

 • Specjalność: Prowadzenie biznesu w UE

Studia Prowadzenie biznesu w UE przygotowują studentów do pełnienia aktywnej roli w gospodarce w ramach prowadzenia przez nich własnych firm. Studia te mają charakter wybitnie praktyczny: uczą jak zaprojektować i uruchomić działalność gospodarczą, jak pozyskać środki na jej rozwój oraz jak kalkulować jej efektywność. Dodatkowo budują świadomość i postawy niezbędne do pełnienia roli przedsiębiorcy. Specjalność Prowadzenie biznesu w UE uwzględnia także aspekt międzynarodowy prowadzenia działalności. WSFI w ostatnich latach współuczestniczyła w założeniu kilkuset mikroprzedsiębiorstw. Nasi wykładowcy i eksperci służyli radą i wsparciem na etapie rejestracji działalności, jak i pierwszych miesięcy funkcjonowania. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi studentami. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków łączących działalność w biznesie z pracą trenera.

 • Specjalność: Ekonomia sprzedaży

Specjalność Ekonomia sprzedaży pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do analizy i oceny funkcjonowania działów sprzedażowych, a także kształtuje postawy przydatne w pracy, której filarami są kontakt z ludźmi i rozwój osobisty. Studenci uczą się umiejętności organizacji i zarządzania procesami sprzedaży na każdym ich etapie oraz nawiązywania i utrzymywania efektywnych relacji biznesowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i trenerskim.

 • Specjalność: Kadry i płace

Kadry i płace to studia przygotowujące do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Obsługa kadrowo-płacowa jest najważniejszym elementem oferty każdego zespołu księgowego. Dlatego specjaliści z tego zakresu są od lat bardzo poszukiwani przez pracodawców.

 • Specjalność: Eko-Ekonomia "NOWOŚĆ"

Studiowanie na specjalności Eko-Ekonomia pozwoli na analizę zachodzących przemian wynikających ze wzrastającej świadomości ekologicznej. Wskaże szanse i zagrożenia, które będą w coraz większym stopniu determinować rozwój gospodarek w najbliższych latach. Studia te dają absolwentom praktyczne umiejętności funkcjonowania w organizacjach, zarówno biznesowych jak i pozarządowych, świadomie zmierzających do osiągnięcia celów proekologicznych. Przygotowują do prowadzenie działalności biznesowej w zakresie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne).

 • Specjalność: Biznes internetowy
  e-Commerce "NOWOŚĆ"

Biznes internetowy (e-Commerce, e-biznes) to unikatowe studia, odpowiadające na potrzeby rynku w zakresie szeroko rozumianego handlu elektronicznego. Większość konsumentów zaczyna swoje zakupy od wyszukiwania w Internecie opisu produktów lub konkretnej oferty. Rynek transakcji dokonywanych w e-biznesie wzrasta dynamicznie z każdym rokiem, co dodatkowo przyśpieszyła pandemia. Dzięki studiom Biznes internetowy zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych.

 • Specjalność: Gospodarowanie nieruchomościami "NOWOŚĆ"

Studia Gospodarowanie nieruchomościami odpowiadają na potrzebę kształcenia specjalistów zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. To obecnie jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Obrót domami, mieszkaniami i działkami budowlanymi w ostatnich latach niesamowicie przyśpieszył. Pojawiło się także mnóstwo lokali do wynajęcia, którymi trzeba gospodarować, by osiągać zyski.

 • Specjalność: Gospodarowanie nieruchomościami "NOWOŚĆ"

Studia Gospodarowanie nieruchomościami odpowiadają na potrzebę kształcenia specjalistów zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. To obecnie jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Obrót domami, mieszkaniami i działkami budowlanymi w ostatnich latach niesamowicie przyśpieszył. Pojawiło się także mnóstwo lokali do wynajęcia, którymi trzeba gospodarować, by osiągać zyski.

 • Specjalność: Rynek pracy w UE "NOWOŚĆ"

Rynek pracy w UE to unikatowe studia, odpowiadające na fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rynek pracy to ta część gospodarki, z funkcjonowaniem której powiązane jest działanie szeregu instytucji, urzędów państwowych i samorządowych oraz firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych. Zgłaszają one ciągłe zapotrzebowanie na wykształcone kadry znające zawiłości prawno-ekonomiczne tego zakresu ekonomii. Mobilność siły roboczej niesie za sobą konieczność zdobywania wiedzy o sposobach zatrudniania i pozyskiwania odpowiednich pracowników z różnych krajów UE, jak i krajów sąsiednich.

 • Co jeszcze warto wiedzieć?

Absolwent kierunku ekonomia w WSFI uzyska gruntowną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwalających na zrozumienie prawidłowości występujących we współczesnych gospodarkach, a także na poznanie metod ilościowych i posługiwanie się nimi w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych i zarządczych. Podstawy teoretyczne oraz zdobyte umiejętności zapewnią podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych, finansowych i  zarządczych pożądanych w miejscach pracy oraz w indywidualnej działalności gospodarczej.  Większość przedmiotów w programie studiów została ukierunkowana na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

Absolwent kierunku ekonomia może podjąć pracę w jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, instytucjach finansowych na stanowiskach analitycznych, kierowniczych, specjalisty ds. sprzedaży, ekspertów ds. podatkowych i finansowych oraz controllingu i zarządzania personelem. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze MSP.

Absolwent studiów ekonomicznych pierwszego stopnia może kontynuować naukę na drugim stopniu studiów, których wymagania wstępne przewidują osiągnięcie efektów i kompetencji na pierwszym stopniu. Ponadto może dokształcać się na studiach podyplomowych i kursach podwyższających kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

 

 • Organizacja studiów

Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne) z podziałem na sześć semestrów. 

Program realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (2 semestry),
 • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych, zakończona obroną pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również