iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Ruszyła klasa przygotowawcza dla młodzieży z Ukrainy

2022-04-06 13:04:00
Zdjęcie: powiat-ostrowski.pl

Zarząd powiatu zdecydował o uruchomieniu w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim oddziału przygotowawczego dla młodzieży z Ukrainy. Od 1 kwietnia ruszyły zajęcia dla 22 osób, które nie znają języka polskiego.


Stale rosnąca liczba uczniów z Ukrainy, które nie znają języka polskiego spowodowała, że władze powiatu ostrowskiego zaczęły rozważać utworzenie oddziału przygotowawczego. W tej sprawie starosta Paweł Rajski zainicjował spotkanie z grupą zainteresowanych uczniów ukraińskich i ich opiekunów. Podczas spotkania rozmawiano z udziałem osoby władającej językiem polskim i ukraińskim.

Osoba ta będzie jednocześnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w charakterze tłumacza, osoby wspomagającej. Usprawni to porozumiewanie się uczniów z polskimi nauczycielami oraz ułatwi przyswajanie wiedzy i nowego języka. Takie rozwiązanie, wprowadzone przez starostwo powiatowe, ma zapewnić komfort nowym uczniom podczas okresu adaptacyjnego.

 

Nauka w nowoutworzonym oddziale przygotowawczym będzie trwała od 1 kwietnia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, czyli do 24 czerwca 2022 r. Ukraińcy kontynuujący naukę w oddziale ukończą tym samym rok nauki rozpoczęty w swojej ojczyźnie. Okres nauki danego ucznia może zostać skrócony albo przedłużony w zależności od jego postępów i potrzeb edukacyjnych. Od 1 września 2022 r. uczniowie z oddziału przygotowawczego będą mogli wybrać dowolną szkołę.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym odbywać się będzie według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia edukacyjne poprowadzą nauczyciele przedmiotu wspomagani przez osobę władającą językiem ukraińskim. Duży nacisk będzie kładziony na naukę języka polskiego prowadzoną w wymiarze minimum 6 godzin tygodniowo.

Zgodnie z tegorocznymi zmianami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw zwiększona została maksymalna liczba uczniów w oddziale przygotowawczym z 15 do 25 osób.

Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej (Prawo Oświatowe Dz.U. 2021 poz. 1082 Art. 165 ust. 2.).

Źródło: powiat-ostrowski.pl


Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU