iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama - EUROWARSZTAT TOMIK
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Sportowe wydarzenia z powiatu ostrowskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.

Zapytaj prawnika

Reklama na zewnątrz budynku

2017-01-19 09:02:00

Rozpoczynamy cykl, w którym prawnicy z firmy EIG LAW&TAX Sp. z o.o., będą poruszali ważne dla naszych Czytelników tematy. Można także, za pośrednictwem naszej redakcji, zadać pytanie prawnikowi, który na naszych łamach udzieli odpowiedzi. Na początek poruszony przez nas wcześniej temat reklam przy drogach publicznych.

Reklama jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zwracają się o pomoc prawną do naszej spółki często mają wątpliwości, dotyczące ograniczeń w prawie do reklamowania swojej działalności i przepisów, które muszą przestrzegać w tym zakresie prawa. Tematy te były również przedmiotem udzielanych przez EIG Law & Tax bezpłatnych porad prawnych podczas dyżurów adwokackich w biurze Senatora RP Łukasza Mikołajczyka.

 

Znaczenie mają akty prawne powszechnie obowiązujące oraz akty prawa miejscowego (np. uchwały rad gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Kwestie prawne dotyczące reklam unormowane są przede wszystkim takimi aktami prawa krajowego, jak:

  • ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  • ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Ponadto, we wrześniu 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa). Ustawa ta przyznała radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwał zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonywane. Na wyznaczonych obszarach rada gminy może wprowadzić zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych (nie dotyczy to szyldów, które w niektórych przypadkach są obowiązkowe – np. oznaczenie urzędów, siedzib spółek kapitałowych) oraz nakazać usunięcie już istniejących nośników reklamy. Dla obszarów z uregulowanymi zasadami, gmina może wprowadzić opłatę reklamową od wzniesionych/zainstalowanych tablic i urządzeń reklamowych oraz system kar pieniężnych. W ustawie zostały zawarte również regulacje mające na celu uporządkowanie procedury zajęcia pasów drogowych przez umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe.

 

Ustawa krajobrazowa wprowadziła do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definicje takie jak reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld, krajobraz czy krajobraz priorytetowy.

 

Poprzez reklamę należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.

 

Tablice reklamowe rozumiane są obecnie jako przedmioty materialne przeznaczone lub służące ekspozycji reklamy wraz z ich elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy (w szczególności banery reklamowe, reklamy naklejane na oknach budynków oraz te umieszczane na rusztowaniach lub ogrodzeniach placu budowy).

 

Urządzeniami reklamowymi są z kolei analogicznie przedmioty materialne, inne niż tablica reklamowa. Szyldem nazwano tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, informujące o działalności prowadzonej w nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

 


Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 

Reklama na zabytkach

Wśród klientów EIG Law & Tax Sp. z o. o. zdarzają się przedsiębiorcy, którzy są właścicielami obiektów zabytkowych lub zamierzają takie obiekty nabyć lub nająć.

 

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umieszczanie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków tablic, reklam oraz napisów wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do korzystania z zabytku (np. własność, użytkowanie wieczyste, najem). We wniosku wskazać należy m.in. adres zabytku, zakres prac związanych z montażem urządzeń reklamowych, informację odnośnie materiału, z jakiego wykonane będzie urządzenie, jego kolorystykę oraz wymiary, rodzaj montażu, przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz uzasadnienie, dlaczego istnieje potrzeba montażu nośnika do zabytku. Do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji. Umieszczenie na zabytku reklam bez pozwolenia stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

 

Reklama na budynkach niebędących zabytkami

Zgodnie z treścią art.  29 ust. 2 pkt 6  ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

Zgodnie jednak z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane ww. roboty budowlane związane z instalowaniem reklam objęte są obowiązkiem zgłoszenia właściwemu terytorialnie organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba również dołączyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Może się zdarzyć, że zajdzie konieczność uzupełnienia zgłoszenia. W takiej sytuacji właściwy organ nałoży na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wniesie sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

 

W niektórych przypadkach organ może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować (art. 30 ust. 7 pkt 1 – 4 Prawa budowlanego):

  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

Trzeba pamiętać również o tym, że  reklamy można umieszczać na fasadach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, pod warunkiem, że nie będą ograniczać dziennego oświetlenia mieszkań. Mogą więc wisieć na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych, a także w czasie remontów na elewacji budynku.

 

Powyższe wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836 ze zm.).

 

Sporna jest kwestia montażu nośnika reklamowego na budynku z wieloma właścicielami (wspólnota mieszkaniowa). Orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite.

 

Jedna linia orzecznicza stanowi, że w przypadku nieruchomości wspólnej zgodę na umieszczenie reklamy na elewacji budynku musi być wyrażona przez właścicieli lokali w drodze uchwały.

 

Druga z kolei głosi, że uchwała nie jest wymagana, ponieważ montaż na nieruchomości wspólnej reklam nie może być rozumiany, jako zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej.

 

W swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy orzekł, że „w przypadku, gdy w skład nieruchomości wchodzą zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe służące do prowadzenia działalności usługowej, zaś reklama nie zasłania okien i nie narusza konstrukcji ścian, umieszczenie szyldu nie zmienia przeznaczenia części wspólnej i nie umożliwia korzystania z niej współwłaścicielom (np. orzeczenie SN z 25 października 1973 r., III CRN 247/73, uchwała SN z 19 lipca 1983 r., III CZP 32/83, wyrok SN z 27 kwietnia 2001 r., III CKN 21/99 niepubl.).

 

Reklamy, a drogi publiczne

Zgodnie z definicją zwartą w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych reklama to umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).

 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, przepisy ustawy krajobrazowej zakazują umieszczania w pasie drogowym reklam imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabronione jest także sytuowanie reklam w pasie drogowym  poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

 

W granicach miast na prawach powiatu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe mogą być umieszczane na gruntach znajdujących się w pasie drogowym na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej w wypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi, w szczególności wówczas gdy takie tablice lub urządzenia są umieszczone na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury.

 

Zgodę na zamieszczenie tablic reklamowych w obrębie dróg publicznych wydaje zarządca drogi po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego np. inwestora albo właściciela.

Zdjęcie poglądowe.

 

Niezależnie od powyższego zainteresowani umieszczeniem tablicy reklamowej (po uzyskaniu zgody zarządcy drogi) powinni dokonać również zgłoszenia we właściwym organie architektoniczno-budowlanym, za wyjątkiem zamiaru usytuowania reklam świetlnych i podświetlanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, gdyż prace te wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Organy wydając zezwolenie na sytuowanie obiektów reklamowych w pobliżu drogi, zobowiązane są do zbadania, czy nie stanowią one zagrożenia ruchu.

 

Ponadto ograniczeniom podlegają widoczne z jezdni przez kierującego, umieszczone w pasie drogowym lub w bezpośrednim z nim sąsiedztwie, reklamy emitujące światło. Nie jest już dozwolone m.in. umieszczanie przy drogach ruchomych obrazów. Niedopuszczalne jest również stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami. Z kolei minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund. 

 

Przepis art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych określa minimalne odległości obiektów budowlanych, w tym tablic reklamowych, od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej, tj.:

 

 

Lp.

 Rodzaj drogi

W terenie zabudowy

   Poza terenem zabudowy

1

Autostrada

        30 m

          50 m

2

Droga ekspresowa

        20 m

          40 m

 

3

 

Droga ogólnodostępna

 

 

 

a) krajowa

        10 m

          25 m

 

b) wojewódzka, powiatowa

         8 m

          20 m

 

c) gminna

         6 m

          15 m


Zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń, umieszczanie reklamy z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych w ustawie o drogach publicznych, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane z wyrobów innych niż dopuszczalne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Ponadto w razie popełnienia tego wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

Co do zasady, każdy przypadek związany z zamiarem umieszczenia reklamy powinien zostać indywidualnie oceniony pod kątem właściwych przepisów prawa.

adwokat Marek Szwoch

EIG LAW&TAX Sp. z o.o.

 

Porad prawnych na naszych łamach udziela:

:

Zamów reklamę w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl


Źródło: *Artykuł partneraReklama w Gazecie Internetowej

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Zapytaj prawnika

Reklama SMOK AUDIOiOstrowWlkp.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - iostrowwlkp.pl