iOstrowWlkp.pl reklamy
Samorząd

Przyjęli budżet i wydali oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej

Radni Nowych Skalmierzyc solidaryzując się z innymi samorządami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wydali oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie czy podniesienie płacy minimalnej oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług spowodowały dużą rozpiętość pomiędzy dochodami, a wydatkami w samorządach.
Radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok. Po stronie dochodów wpisano kwotę 93 500,121 zł, a po stronie wydatków 91 074,513 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 425,608 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji.
W ramach środków na 2020 rok, aż 21 780,470 zł to zadania zlecone. Na wydatki majątkowe na 1 stycznia wygospodarowano 8 mln zł, z czego 6 491,800 zł to wydatki inwestycyjne.
 
Najważniejsze inwestycje roku 2020, które znalazły się już w budżecie to:
przebudowy dróg gminnych: ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach – 600.000 zł; ul. Wierzbowej w Węgrach – 210.000 zł; ul. Słonecznej w Fabianowie – 2.050.000 zł (w tym dofinansowanie z PROW - 1.364.976 zł);
adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkolne – 1.000.000 zł;
budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na potrzeby najmłodszych dzieci szkolnych i przedszkolaków – 200.000 zł;
stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach – 546.000 zł (w tym dofinansowanie z WRPO - 399.228,65 zł);
budowa miejsc rekreacji: placu zabaw w Gostyczynie – 60.000 zł; placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Śmiłowie – 60.000 zł; wiat rekreacyjnych z placami zabaw i zagospodarowaniem terenu w Węgrach i Mącznikach – 238.600 zł; wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w Gałązkach Małych – 60.000 zł;
budowa boiska do piłki siatkowej na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach – 75.000 zł;
wykonanie systemu nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach – 124.000 zł;
modernizacja skateparku w Nowych Skalmierzycach – 300.000 zł;
Ważne wydatki majątkowe:
dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na remonty dróg powiatowych – 600.000 zł;
budowa lewoskrętu z drogi krajowej nr 25 do Fabianowa – dotacja dla GDDKiA 100.000 zł;
program budowy zbiorników na wodę deszczową przeznaczony dla osób fizycznych – 100.000 zł;
kontynuacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne – 300.000 zł;
kontynuacja programu wymiany kotłów na ekologiczne – 300.000 zł;
remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Ociążu (w ramach ochrony zabytków) – 100.000 zł.
Władze gminy liczą na zwiększenie w trakcie roku wydatków inwestycyjnych o wolne środki.
 
 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również