iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Powstają mieszkania chronione w gminie Odolanów

Zdjęcie: odolanow.pl
W Odolanowie oraz Babach prowadzone są aktualnie prace remontowe polegające na utworzeniu mieszkań chronionych.

- Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym - informuje odolanowski samorząd.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Całkowity koszt prac mieszkania w Babach wraz z zakupem wyposażenia to kwota: 302 848,76 zł. Dofinansowanie ze środków rządowego programu Za życiem - 214 947,42 zł.

Całkowity koszt prac mieszkania w Odolanowie wraz z zakupem wyposażenia to kwota 209 264,13 zł. Dofinansowanie ze środków rządowego programu Za życiem - 135 063,84 zł.

Źródło: odolanow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również