iOstrowWlkp.pl reklamy
Polityka

Od walki o czyste powietrze po wyczekiwane zniesienie zmiany czasu w UE

2019-05-09 11:05:00
Dr Andrzej Grzyb został uznany za najbardziej wpływowego polskiego posła pracującego na rzecz ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim według VoteWatch.eu. W minionych dziesięciu latach podejmował jednak wiele innych ważnych tematów. To, co z pewnością charakteryzuje działalność tego eurodeputowanego, to zawsze wielkopolski punkt widzenia.

Silna pozycja Polski powinna pozwolić wynegocjować budżet i prawo UE odpowiadające potrzebom i wspierające aspiracje Wielkopolan. Tylko tak zagwarantujemy, europejski poziom życia w Wielkopolsce - stwierdza A. Grzyb.

 

W dotychczasowej pracy w Parlamencie Europejskim, wielkopolski eurodeputowany stał się twarzą kojarzącą się głównie z pracą na rzecz poprawy jakości powietrza i walką ze smogiem. - W Unii Europejskiej potrzebujemy prawa, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie korzyści środowiskowych, utrzymując optymalne koszty. Musimy dbać o jak najwyższą jakość powietrza, którym oddychamy, ale równocześnie nie możemy zapominać o innych potrzebach społecznych.

 

Czyste powietrze

Kwestią kluczową jest czyste powietrze. Poseł do PE dr Andrzej Grzyb aktywnie uczestniczy w pracach nad dyrektywami i rozporządzeniami mającymi wpływ na jakość powietrza. Równocześnie dba też o to, by przepisy te były korzystne dla gospodarki – dzięki nim mogą powstać nowe miejsca pracy. Na ten temat wielokrotnie się wypowiadał. - 60% emisji, które tworzą smog, pochodzi z transportu. Musimy z tym walczyć. Szczególnie sektor publiczny, na szczeblu samorządów i regionalnym, powinien dać dobry przykład, kupując nisko i zeroemisyjne samochody - mówi poseł. 

 

 

Dr Andrzej Grzyb w ramach prac nad pakietem czystego powietrza oraz pakietem czystego transportu zajmował się:

 • dyrektywą o narodowych limitach emisji niektórych zanieczyszczeń
 • zmianą dyrektywy o eurowiniecie
 • zmianą dyrektywy o standardach emisji dla pojazdów lekkich i ciężkich

 

Był sprawozdawcą dwóch przyjętych przez PE i Radę dyrektyw:

 • o średnich obiektach spalania energetycznego (MCPD)
 • o wspieraniu czystych pojazdów – Clean Vehicles Diretive (CVD)

 

Czysta energia

Poseł A. Grzyb konsekwentnie kształtuje prawo UE w zakresie energii i klimatu. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, dostosowanego do możliwości gospodarek europejskich, w tym także polskiej. Dba o to, by realizacja celów środowiskowych i klimatycznych łączyła się z ochroną i wzmocnieniem konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz kondycji przedsiębiorstw. To ważne dla polskiego przemysłu, m.in. energetycznego, chemicznego, nawozowego, stalowego oraz wapienniczego. - Unia Europejska powinna rozważnie kształtować politykę spójności, przy większej współpracy z regionami i silniejszym wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Racjonalne podejście do wyzwań klimatycznych, uwzględniające m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii – np. bioźródła czy alternatywne źródła gazu, może być impulsem do rozwoju, włączającego także obszary mniej zurbanizowane - mówił już w 2010 roku wielkopolski eurodeputowany.

 

Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu

Kadencja Parlamentu Europejskiego 2014–2019 w działalności posła Andrzeja Grzyba to wyzwania związane z bezpieczeństwem obywateli UE, w tym bezpieczeństwem Polski. Priorytetowe obszary jego działań to: zwalczanie terroryzmu, wzmocnienie europejskich zdolności obronnych w obliczu regionalnych i globalnych wyzwań czy w kontekście podważania dotychczasowych sojuszy przez światowych partnerów, stawianie czoła wrogiej państwom UE propagandzie i manipulacjom #fakenews w Internecie.

Dr Andrzej Grzyb działał w Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu, powołanej przez PE dla zbadania przyczyn niewystarczającej efektywności służb odpowiedzialnych w UE za ochronę m.in. przed terroryzmem i przyjęcia rekomendacji dla poprawy ich skuteczności. W ostatecznym stanowisku PE znalazło się wiele składanych przez niego poprawek.

 

W obronie wartości

Rocznie ginie nawet 170 tys. chrześcijan – jedna osoba co trzy minuty. Nawet 350 mln dotykają prześladowania – to jedna osoba na 12 wierzących. Ponad 200 kościołów miesięcznie jest niszczonych. Niezależnie od naszej wiary, chrześcijaństwo to nasze europejskie korzenie. Walczymy o wolność religii, dla wszystkich – wiedząc, że prześladowani najbardziej, skorzystają najwięcej. Chrześcijanie wymagają ochrony ze strony społeczności międzynarodowej, w tym także UE. Kongres USA i PE uznał dokonywane na nich mordy za ludobójstwo, co musi pociągać za sobą konkretne następstwa, zgodnie z prawem międzynarodowym - te słowa pokazują powagę tego tematu. Dla posła Andrzeja Grzyba poprawa skuteczności działań UE dla ochrony prześladowanych chrześcijan to jeden z głównych celów od początku działalności w PE, zaś jego zaangażowanie i skuteczność mają wymierne efekty. W 2018 r. dr Andrzej Grzyb zainicjował powstanie i został sprawozdawcą PE do raportu „Wytyczne UE i mandat Specjalnego Wysłannika UE ws. promocji wolności religii i wyznania poza UE” (Wolność Religii lub Przekonań, ang. Freedom of Religion or Belief, FoRB).

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

- Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze międzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw – musimy przeciwdziałać sytuacji, w której europejskie przedsiębiorstwa na rynku wspólnotowym i poza Unią, toczą nierówną walkę z konkurentami stosującymi społeczny dumping, i naruszając międzynarodowe standardy prawa pracy czy wręcz łamiąc podstawowe prawa człowieka, nieuczciwie obniżają swoje koszty - zauważa. - Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość rozwiązań proponowanych przez Komisję i ONZ obecnie nie ma charakteru twardego prawa. Ich skuteczność wymaga partnerów. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, czy szerzej, mogą być właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich - dodaje Andrzej Grzyb.

 

Wspieranie demokracji na świecie

Andrzej Grzyb jest jedynym polskim posłem, który nieprzerwanie reprezentuje Parlament Europejski w Radzie Zarządzającej Fundacji na Rzecz Demokracji od 2013 roku. Był też promotorem powołania EED. Warto przy tej okazji podkreślić, że znakomicie włada językiem angielskim. - Dla długofalowego zabezpieczenia interesów strategicznych Unii Europejskiej, w tym Polski, w sferze gospodarki, energetyki czy bezpieczeństwa, celem polityki zagranicznej powinno być wspieranie rozwoju gospodarczego i stabilizacji w krajach sąsiedzkich. W długiej perspektywie stabilności sprzyja demokracja. Wspieranie przemian demokratycznych, praworządności i poszanowania praw człowieka w tych państwach jest zatem kluczowe. Dla Polski szczególne znaczenie mają kraje Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej - wyjaśnia.

 

Bioekonomia

Bioekonomia (biogospodarka) to aktualnie jedna z najszerszych dziedzin gospodarki, której rozwój na świecie i w UE jest traktowany priorytetowo. Dr Andrzej Grzyb zwraca szczególną uwagę na projekty legislacyjne, które wchodzą w zakres biogospodarki. W ostatnich latach prace trwały między innymi nad legislacją dotyczącą biopaliw, jak również gospodarki w obiegu zamkniętym. Wniesione poprawki dotyczące biopaliw pozwoliły na utrzymanie celu 7% produkcji biopaliw z surowców rolniczych, co odpowiada obecnemu potencjałowi polskiej produkcji biopaliw. - Bioekonomia i gospodarka o obiegu zamkniętym są szansą na zrównoważony i innowacyjny rozwój Polski, zarówno dużych ośrodków miejskich jak i terenów mniej zurbanizowanych. Dzięki nowym technologiom, dobrej gospodarce surowcowej – włączającej surowce z odpadów i w oparciu na materiałach organicznych z produkcji pierwotnej rolnej, leśnej i wodnej – powstaną nowe, wysokiej jakości miejsca pracy w przemyśle, sektorze technologicznym czy rolnictwie.

 

Dla polskiego rolnictwa

Rolnictwo to zdecydowanie największa część unijnego budżetu, to także bardzo istotny sektor polskiej gospodarki i handlu międzynarodowego. Wsparcie dla rolnictwa to także wsparcie dla jakości życia na obszarach wiejskich, stanowiących ponad 93% powierzchni Polski – żyje na nich prawie 40% Polaków. 

Obecnie przekazywane dofinansowania dla Polski oraz wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzą z rekordowego, najwyższego w historii, udziału Polski we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014–2020: 42,4 mld euro.

W związku z kontrowersjami wokół substancji używanych do ochrony roślin w UE, PE powołał w lutym 2018 Komisję Specjalną ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST). Do wąskiego grona posłów Komisji PEST największa frakcja PE Grupa Europejskiej Partii Ludowej skierowała posła Andrzeja Grzyba. - Podnosi się, że sektor obrotu substancjami aktywnymi oraz opartymi o nie preparatami biobójczymi, środkami ochrony roślin czy kosmetykami, jest nadmiernie zmonopolizowany. Warto więc, by regulacje UE lepiej odzwierciedlały potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także tych z Polski. Należy ułatwić m.in. rejestrację, a co za tym idzie szersze wykorzystanie środków pochodzenia biologicznego.

 

Koniec zmian czasu w Unii Europejskiej

Badania pokazują, że zmiana rytmu dnia jest niekorzystna dla zdrowia ludzkiego i zwiększa ryzyko zawału. Szczególnie obciążająca jest dla dzieci, osób starszych lub chorujących. Ponadto dzisiejsze technologie sprawiają, że przesuwanie wskazówek zegara w tył i w przód nie przynosi żadnych korzyści gospodarczych, a wręcz generuje koszty – m.in. w transporcie.

Ponad 8 lat temu, w kadencji 2009–2014 poseł Andrzej Grzyb zaangażował się w stworzenie grupy roboczej ds. zniesienia zmian czasu w UE. Grupa składa się z posłów do PE i obecnie skupia reprezentantów ze wszystkich frakcji politycznych PE i większości państw UE.

Poseł dr Andrzej Grzyb składał liczne poprawki w Komisji Środowiska do opinii ws. zmian prawnych znoszących zmiany czasu w UE oraz do głównego stanowiska PE wypracowywanego w Komisji Transportu. Większość zawartych w nich postulatów posła Grzyba znalazło poparcie większości w PE.

 

 

Wyjazdy studyjne

Na zaproszenie posła Andrzeja Grzyba od 2009 roku brukselską i strasburską siedzibę parlamentu odwiedziło blisko 6 000 osób. Byli to przedstawiciele różnych grup i środowisk społecznych m.in. młodzi rolnicy, młodzież, laureaci konkursów lokalnych oraz olimpiad, konkursów przedmiotowych i plastycznych, działacze społeczni, samorządowcy, ludzie kultury, animatorzy społeczności lokalnych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, laureaci konkursów sportowych, turniejów sołectw, dawcy krwi i szpiku kostnego, laureaci konkursów i plebiscytów organizowanych przez lokalne media. - Uczestnicy wyjazdów studyjnych mieli okazję zapoznać się na miejscu z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego, a ja miałem możliwość rozmowy z nimi – tłumaczy Andrzej Grzyb.

 

Staże

Od 2009 roku w biurze posła Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu staże odbyło blisko 120 osób.  Byli to głównie studenci, absolwenci wielkopolskich uczelni wyższych, studenci w ramach programów „Studiujesz – praktykuj” oraz „Wiedza, praktyka, sukces” realizowanych na Wydziale Ekonomiczno–Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, doktoranci i doktorzy z Wielkopolski, ale i innych regionów  Polski, a także m.in. z krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

Patronaty

Poseł Andrzej Grzyb obejmuje patronaty nad licznymi konkursami na temat wiedzy o Unii Europejskiej oraz innymiinicjatywami kulturalnymi i sportowymi, a także jubileuszami organizacji pozarządowych. Wspiera on także – m.in. poprzez ufundowanie pucharów czy nagród - takie inicjatywy jak: zawody sportowe, konkursy, festyny rodzinne, spotkania seniorów czy innych organizacji społecznych, jak Regionalne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Polskiego Związku Niewidomych, Kluby Seniorek, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Zespoły Sportowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

 

Konferencje, debaty

W Wielkopolsce poseł Andrzej Grzyb uczestniczył w debatach na temat ochrony środowiska, bioekonomii, gospodarki cyrkulacyjnej OZE, energii, polityki rolnej, handlu zagranicznego, praw człowieka i demokracji oraz funkcjonowania UE oraz był organizatorem cyklu konferencji dotyczących możliwości ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Spotkania z młodzieżą, członkami Szkolnych Klubów Europejskich oraz słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku połączone z popularyzacją wiedzy o PE, zadaniach instytucji unijnych, roli pracy posła do PE oraz wspierające kształtowanie postaw obywatelskich, promowanie wartości demokratycznych i praw człowieka oraz roli Polski w Unii Europejskiej to dla posła Grzyba okazja do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 

Seminaria studenckie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Corocznie na zaproszenie dr Andrzeja Grzyba, do Brukseli przyjeżdżają młodzi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie ekonomii rolnictwa i gospodarce żywności oraz ich opiekunowie naukowi. W 2018 roku odbyła się już 14. edycja Seminarium, w którym uczestniczą studenci i wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W ramach wyjazdów realizowany jest szereg debat w instytucjach UE, w tym spotkanie ze wszystkimi polskimi posłami do PE zasiadającymi w Komisji Rolnictwa PE. Efektem seminariów są publikacje naukowe, poświęcone szeroko pojętej problematyce rolnictwa na świecie, gospodarki żywności i biogospodarki.

 

 

Funkcje w Parlamencie Europejskim:

 • Przewodniczący Klubu PSL w PE
 • Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej
 • Koordynator EPL ds. Praw Człowieka

 

Komisje:

Podkomisja Praw Człowieka (DROI)

 • Komisja Spraw Zagranicznych (AFET)
 • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Delegacje Międzyparlamentarne: Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Mołdawia; Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE–Turcja; Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest – Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Energetycznego

 

Inne:

 • Grupa Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów
 • Grupa Robocza EPL ds. rozszerzenia Unii Europejskiej; Euronest, Polityki Sąsiedztwa
 • Grupa Robocza ds. Instrumentów Finansowych Działań Zewnętrznych UE
 • Przedstawiciel PE w Radzie Zarządzającej Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (EED, European Endowment For Democracy)

 

Funkcje w Europejskiej Partii Ludowej:

 • Członek Biura Politycznego
 • Grupa Robocza 1 – Polityka Europejska
 • Grupa Robocza 3 – Członkostwo w Europejskiej Partii Ludowej

 


 

Dr Andrzej Grzyb po raz trzeci ubiega się o reelekcję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

 

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego dr Andrzej Grzyb kandyduje z listy nr 3 - Koalicja Europejska. 

 

Na liście KE, dr Andrzej Grzyb jest na pozycji numer trzy, ale pierwszym Wielkopolaninem!

 

 

Materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZieloniCzytaj również