iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama - EUROWARSZTAT TOMIK
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Sportowe wydarzenia z powiatu ostrowskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.

Zapytaj prawnika

Co wolno świadkowi?

2017-04-14 14:02:00

Czytelnicy zwrócili się do EIG Law & Tax z pytaniami dotyczącym procedur związanych ze statusem świadka w postępowaniach przed sądem. Chcą wiedzieć, jak należy zachować się będąc wezwanym w charakterze świadka na policję lub do sądu.

Czy można nie stawić się na wezwanie? Jakie można ponieść z tego tytułu konsekwencje? Co w przypadku, kiedy świadek nie mieszka w Polsce lub jest chory?

Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

Zacznijmy od tego, że wezwanie w charakterze świadka jest obowiązkowe. Zarówno czas jak i miejsce czynności przewidziane w wezwaniu należy przestrzegać. Odstępstwo od tej zasady w zakresie miejsca czynności można zastosować wtedy, kiedy osoba wezwana nie może stawić się z powodu kalectwa lub choroby uniemożliwiającej poruszanie. W takiej sytuacji przesłuchanie lub inna czynność z udziałem świadka dokonywana jest w miejscu jego pobytu. Można też przesłuchać świadka „na odległość” przy zastosowaniu techniki telekomunikacyjnej. Świadek mieszkający w znacznej odległości od miejsca, w którym prowadzone jest postępowanie może też być przesłuchany w drodze pomocy prawnej. Organ prowadzący postępowanie wysyła listę pytań do sądu lub na policję w miejscu zamieszkania świadka i tam realizowane jest przesłuchanie.

 

Świadek może poprosić o odroczenie terminu czynności, jeżeli z jakiś ważnych przyczyn nie może stawić się dniu wezwania. Choroba uniemożliwiająca udział w czynnościach przed sądem musi być potwierdzona przez uprawnionego lekarza sądowego. Zwykłe zwolnienie lekarskie nie wystarczy.

 

Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie albo bez zezwolenia oddalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem można nałożyć karę porządkowa w wymiarze finansowym, jak również zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.


 

Świadek, który stawi się na czynności ma obowiązek składania zeznań. Prowadzący postępowanie pouczy go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Świadek ma też obowiązek mówienia prawdy i nie zatajania prawdy. Świadek może odmówić złożenia zeznań, jeżeli ich treść mogłaby narazić na odpowiedzialność karną jego lub osoby mu najbliższe. W dalszej części wymienimy pozostałe przypadku możliwości odmowy składania zeznań przez świadka.

W postępowaniu przygotowawczym świadek podpisuje oświadczenie, że został uprzedzony odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy.

Są jednak osoby, które nie mogą być powołane na świadka w danej sprawie. Bezwzględny zakaz dotyczy na przykład:

  • obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,

  • duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi,

  • osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, na okoliczność przyznania się wobec nich przez osobę z zaburzeniami psychicznymi do popełnienia czynu zabronionego (art. 52 ust. o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1998 roku

  • biegłego lub lekarza udzielającego pomocy medycznej oskarżonemu, na okoliczność złożonego przez oskarżonego oświadczenia dotyczącego zarzucanego mu czynu.

Względny zakaz przesłuchiwania ma zastosowanie w przypadkach:

  1. osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej – osoby te mają obowiązek złożenia zeznań na okoliczności objęte tajemnica po zwolnieniu ich przez uprawniony organ

  2. osób korzystających z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej i dziennikarskiej. Przesłuchanie takich osób ma miejsce tylko w sytuacji, w której jest to niezbędne.

  3. osób, które korzystają z prawa do odmowy złożenia zeznań. Jak już było to wspomniane wcześniej prawo takie dotyczy osoby najbliższej dla podejrzanego oraz sytuacji, w której mógłby narazić się na odpowiedzialność karną.

  4. osób, korzystających z immunitetu dyplomatycznego przy czym osoby te mogą jednak wyrazić zgodę na jej przesłuchanie.

     


Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 

Osoba przebywająca za granicą, jeżeli wie, że jest wezwana w charakterze świadka powinna pisemnie powiadomić organ prowadzący postępowanie o fakcie przebywania (zamieszkania) za granicą. Jeżeli sąd uzna, że przesłuchanie świadka jest niezbędne dla prowadzonego postępowania może zwrócić się o przeprowadzenie dowodu lub o doręczenie pisma do urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego w danym kraju.

 

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o funkcji konsulów Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek sądu lub innego właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej konsul doręcza pisma i inne dokumenty, przesłuchuje strony, podejrzanych, świadków i biegłych, przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o udzielenie pomocy prawnej. Z tym przepisem w postępowaniu cywilnym koresponduje Art. 1134 K.p.c., a w postępowaniu karnym art. 586 § 1 K.p.k.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich pozwala przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, na to, by sąd polski może zwrócić się o przesłuchanie świadka przez sąd zagraniczny w miejscu zamieszkania świadka. Możliwe jest też przeprowadzenie czynności ze świadkiem przebywającym za granicą zdalnie.

 

 

 

 

:
 
Zamów reklamę w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl


Źródło: *Artykuł partneraReklama w Gazecie Internetowej

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Zapytaj prawnika

Reklama SMOK AUDIOiOstrowWlkp.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - iostrowwlkp.pl