iOstrowWlkp.pl reklamy
Odolanów

Asfalt na Osiedlowej

2022-09-14 08:09:00
Zdjęcie: odolanow.pl

Ulica osiedlowa w Odolanowie została przebudowana i uroczyście przekazana mieszkańcom.


Ulica Osiedlowa w dwóch miejscach dwóch stanowi połączenie z drogą wyższego rzędu tj. drogą powiatową nr 5323P. Przebudowany odcinek ulicy klasy L posiada trzyramienny układ ciągów komunikacyjnych; łączna długość wynosi 618 m, szerokość 6 m.

Roboty, które wykonała krotoszyńska firma Gembiak-Mikstacki, polegały na przebudowie nawierzchni jezdni (wykonaniu frezowania 90 % powierzchni jezdni dla uzyskania właściwego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni). Wyrównano także profil poprzeczny i podłużny poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego wraz z odpowiednim usadowieniem studzienek (dwie z nich wykonano dodatkowo dla lepszego odpływu wód opadowych), zaworów wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych, czy włazów kanałowych.

Ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm, a ulica zyskała nowe oznakowanie pionowe.

Całkowita wartość zadania wyniosła 504 485,07 zł , z czego 147 696,71 zł stanowiło dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: odolanow.pl


Czytaj również